Poznáte garančné poistenie?
07. 03. 2024

Poznáte garančné poistenie?

Garančné poistenie slúži na uspokojovanie nárokov zamestnanca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Jeho úlohou je okrem iného úhrada odmeny a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnanca do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové poistenie. Taktiež by malo uhradiť výdavky predbežného správcu podľa osobitného predpisu.

Povinné garančné poistenie je vo výške 0,25% z vymeriavacieho základu zamestnanca, zväčša hrubej mzdy a platí ho zamestnávateľ bez zrážky zo mzdy zamestnanca.

Na dávku garančného poistenia má nárok zamestnanec, ktorého zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nedokázal tak uspokojiť nároky zamestnanca, ktoré vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu. Podmienkou však je, že zamestnanec musí byť povinne garančne poistený, inak mu nárok na dávku garančného poistenia nevznikne. Pre uplatnenie nároku je potrebné podať žiadosť o priznanie dávky.

Zamestnanec má nárok na vyplatenie mzdy a náhrady za čas pracovnej pohotovosti, sviatky či prekážky v práci a rovnako aj na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, kedy sa zamestnávateľ stal platobne neschopným. Zamestnanec má taktiež nárok na odstupné, ktoré mu prislúcha po ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom. Tiež má nárok na odmenu, ktorá bola dohodnutá v dohode o práci vykonanej mimo pracovný pomer a náhradu súdnych trov a zastúpenia, na súdnom konaní v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru.

Dávka garančného poistenia sa vypláca najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu pred vyhlásením platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Výška sumy garančného poistenia  sa znižuje o poistné na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec a taktiež o preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti.

Nárok na výplatu garančného poistenia vzniká vtedy, keď sa zamestnávateľ stane platobne neschopným. Tento prípad nastáva vtedy, ak bol podaný návrh zamestnávateľa na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je považovaný deň, kedy bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania bez návrhu.

MAREK JURICA
Autor: MAREK JURICA

Viac ako 22 rokov aktívne pomáham zákazníkom riešiť ich finančné požiadavky.

 

Pomohol som viac ako 500 klientom vybrať napríklad najvýhodnejšie poistenia tak, aby mali istotu v

živote a neplatili ani o cent navyše a aby banka na ich hypotéke zarobila čo najmenej financii. 

 

Som expert na financie

 

»SKÚSENOSTI -  vo svete € som aktívny 22 rokov

»KONTAKTY - často na najvyšších miestach vo finančných inštitúciách

»ODBORNOSŤ - certifikáty a odborné skúšky v Národnej banke Slovenska

»DÔVERYHODNOSŤ - so súhlasom mojich klientov, poskytnem ich kontakt, aby ste sa ich mohli opýtať vy osobne na skúsenosť so mnou

 

PRIDANÁ HODNOTA:

EBOOK ZDARMA - na stiahnutie pre Vás zdarma

INFORMÁCIE ZDARMA - hodnotné články na Váš email

KONZULTÁCIA ZDARMA - kontaktujte ma a dohodneme sa

FINANČNÁ HODINKA ZDARMA (pre vybratých záujemcov): Hodnotné informácie o finančnej gramotnosti, o peniazoch, o tom, ako získať ďalší zdroj príjmu, ...           

 

V prípade Vášho záujmu mi napíšte email: juricamarek@juricamarek.sk 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Dvakrát do mesiaca si prečítajte tipy pre vašu peňaženku

spracovaním osobných údajov